ปรับปรุงล่าสุด 28 มิ.ย. 2020 19:53:51 1,081

     

 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

คณะผู้บริหารตำบล

ลำดับ     ชื่อ -นามสกุล             ตำแหน่ง
  1.               นางคำแดง  คำเขื่อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ                
  2.  นายทองม้วน เหมือนตา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ                                                                                    
  3.
 นางดลดา  คำเสียง                                                                   
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ                                                                      
  4.  นายวิชียร  ศรีเลิศ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ                                                                                                        

 

นายกองค์การบริหารตำบลสมอและสมาชิกสภาตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่  จังหวัดศรีสะเกษ  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่      มีนาคม 2557

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

ลำดับ     ชื่อ -นามสกุล             ตำแหน่ง
1.             นายสมเกียรติ  บุญช่วย  ประธานสภาฯ (ส.อบต. หมู่ 8)              
2. นายชายปัญญา  จันโท รองประธานสภา (ส.อบต. หมู่ 6)     
3. นายสุนันท์  แหวนวงษ์      ปลัด อบต.สมอ              
4. นายมาณะ   เตียนสิงห์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 1)                
5.   สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 1)
6. นางสำลวย   ขาวสะอาด สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 2)
7. นางสาวสุบรรณ์  พงษ์ธนู สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 2)
8.  นางอ่อนศรี ปิ่นหอม สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 3)
9. นางกุสุมาศ โสดาจันทร์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 3)
10. นางปริศนา  ประมวล สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 4)
11. นายพิมพิเสน  ศรีเลิศ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 4)
12. นายสุพน พงษ์สุระ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 5)
13. นายพิพัฒน์ จำนิล สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 5)
14.   สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 6)
15. นางสาวสมบัติมู  ลดับ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 6)
16. นางรัชฎา   ใยสูบ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 7)
17. นายใหม่   บุญช่วย สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 7)
18. นายไพฑูรย์  ประมวล สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 8)
19. นางมันฑนี  คำเสียง สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 8)
20. นายอำพร  บุตรดาวงศ์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 9)
21. นายไพฑูรย์  ประมวล สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 9)
22. นายสนธยา  โคษา สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 10)
23. นายประยูร  ประมวล สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 11)
24. นาย สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 11)
25. นายสมชาย โคษา สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 12)
26.  นางธนัชชา  อินทร์สุระ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 12)
27. นายสมพงษ์ ศรีเลิศ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 13)
28. นายทวี สุระโคตร สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 13)
29. นายสมชาย ศรีเลิศ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 14)
30. นายเชษฐ์ศักดิ์ดา  คำมา สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 14)
31. นายสมานชัย พงษ์สุระ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 15)
32. นายเสถียร วิเชียร สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 15)
33. นายสมเกียรติ  บุญช่วย สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 16)
34. นายสุภาพ พงษ์ธนู สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 16)
35. นางสุภัสสรา กัลยาพงษ์ สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 17)
36.   สมาชิกสภา (อบต. หมู่ 17)

 


การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

     ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เป็นฝ่ายบริหารทางด้านนโยบาย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหัวหน้า และมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ช่วย และฝ่ายปฏิบัติงานประจำมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะผู้บริหารมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนด โดยมีฝ่ายต่างๆ ดังนี้

  • คณะผู้บริหาร
  • สมาชิกสภา
  • สำนักปลัด
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองการศึกษา

 

สถานะการคลัง

 


ศูนย์บริการประชาชน

 


การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

    ประชาชนในตำบลจะใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาตำบล ซึ่งสมาชิกสภาตำบลทั้ง 21 คน นั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน ส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือประชาพิจารณ์ ประชาคม โดยตัวแทนที่หลากหลายจากทุกสาขาอาชีพ ประสานขึ้นมาจากปัญหาความต้องการ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี