วันที่ 2 มี.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือ การขอรับงบประมาณอุดหนุนจากโครงการชลประทานศรีสะเกษ ในการขุดลอกลำห้วยสำราญพร้อมอาคารประกอบ

2 มี.ค. 2023 08:02:16 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 318
  วันที่ 2 มี.ค. 66               นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ นางทิพวรรณ นาคามูระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสมอ...

อบต.สมอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สิงห์สัมพันธ์ คัพ" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่

27 ก.พ. 2023 07:28:54 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 276
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สิงห์สัมพันธ์ คัพ" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว...

ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด"

27 ม.ค. 2023 06:45:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 224
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงกา...

ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ประจำปี 2566

13 ม.ค. 2023 08:14:05 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 363
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :EIT)            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสมอ ประจำปีงบประมาณ 2566

29 ธ.ค. 2022 07:20:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 312
                   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสมอ ประจำปีงบประมาณ 2566เพื่อเป็นกรอ...

ประชาสัมพันธ์มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

23 ส.ค. 2022 07:50:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 190
                เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกคร...