29 ก.ย. 2023 09:28:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 242

 

กระทรวงมหาดไทย ได้ประพันธ์เพลงกระทรวงมหาดไทย จำนวน 14 บทเพลง ประกอบด้วย กลุ่มเพลงเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่กระทรวงมหาดไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ จำนวน 5 เพลง และกลุ่มเพลงเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 9 เพลง พร้อมความหมายเพลง เพื่อนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในงานต่าง ๆ เช่น งานวันสำคัญ งานเทศกาลประจำปีการแสดง เป็น้ต้น

เพลงเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงมหาดไทย โดยอนุญาตให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ ตามความเหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและสถานที่ ห้ามมิให้บิดเบือน ดัดแปลงเนื้อหาเพลงจนส่งผลกระทบต่อกระทรวงมหาดไทย หากมีความจำเป็นจะต้องดัดแปลงเนื้อหาเพลง จะต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น

สามารถดาวน์โหลด ทาง QR Code  ตามเอกสารดาวน์โหลด หรือ คลิก สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เพลงเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกระทรวงมหาดไทย - Google ไดรฟ์