27 ต.ค. 2023 04:08:57 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 237

วันที่ 27 ต.ค. 66
    ประชุมภาคีเครือข่ายตำบลสมอ ร่วมเสนอปัญหาสุขภาพและระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ คัดเลือกปัญหาสุขภาพ เพื่อจัดทำเผนสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ